Een dagje Biesbosch begint hier !
 

Nationaal Park de Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het  grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je er veel wilgenvloedbossen en kreken vindt. Bij het zien van de ruige en hoog opgaande wilgenbossen vergeet je dat je in Nederland bent! Lees hieronder meer over de geschiedenis, natuur, het landschap en de ontwikkeling van dit gebied. Ontdek welke planten en dieren je er tegenkomt en hoe het Nationaal Park samen met Staatsbosbeheer en andere partners hard werkt aan het beheer en behoud van dit bijzondere gebied! De Biesbosch wil je immers beleven én behouden!

Historie
Tegenwoordig kennen we De Biesbosch vooral als natuur- en recreatiegebied. Dat was niet altijd het geval! Vroeger stonden arbeid en landbouw voor velen centraal in De Biesbosch.

Biezen snijden
De ‘oude’ Biesbosch voorzag vele mannen en vrouwen van werk en het gebied werd intensief gebruikt. Deze verschillende vormen van gebruik gingen min of meer gelijk op met de op- en aanslibbing van het gebied. In open water vestigen zich – na sedimentatie – de eerste planten: biezen. Het hele gebied dankt er zijn naam aan! Deze specifieke (manshoge) mattenbies werd commercieel geoogst en gebruikt voor de vervaardiging van stoelzittingen: wie kent het ambacht ‘stoelenmatten’ nog?! Tegenwoordig worden er in De Biesbosch geen biezen meer gesneden voor commercieel gebruik, maar hier en daar komt de mattenbies nog wel voor.

Riet snijden
Door opslibbing van het biezengors (de begroeide grond) raakte het land geschikt voor de groei van riet. Het riet uit De Biesbosch stond bekend om zijn lengte. Bossen van vier, vijf meter lang waren eerder regel dan uitzondering. Indrukwekkend! Elk voorjaar kleurden de rietgorzen bovendien botergeel, door de uitbundige bloei van spindotters (bloem). Net als biezen wordt er tegenwoordig commercieel ook geen riet meer gesneden in De Biesbosch.

Gras-, wei- en bouwland
Door de wisselende waterhuishouding (Deltawerken) van De Biesbosch lagen de rietgorzen hoger en droger. Ze begroeiden daardoor met ruigtekruiden zoals haagwinde, braam en het harig wilgenroosje. Een volgende stap in de omvorming van dit gebied was het rietgors omzetten naar (hak)griend: vochtige akkers. Percelen werden afgesloten en met behulp van duikers regelden ze de waterstanden van het gebied. Deze vochtige akkers vormden ze vervolgens om naar landbouwpercelen. Na het rooien en malen van de griendstoven werd de gewenste waterstand bereikt. Het gewonnen land werd gebruikt als gras-, wei- of bouwland. In de laatste jaren zijn er juist weer landbouwpolders verdwenen om ruimte te maken voor de rivier: een belangrijk aspect van natuurontwikkeling.

Griend hakken anno nu
Tot de afsluiting van het Haringvliet (1970) werden de buitendijkse grienden regelmatig gehakt. Het hout had allerlei functies: paaltjes voor in een weiland, hoephout, gereedschapsstelen en Gelders rijshout. Sommige griendwerkers hakten wel dertig verschillende soorten gebruikshout! Tegenwoordig wordt er nog maar weinig griend gehakt: in totaal zo’n twintig hectare. Op die hakpercelen groeien elk voorjaar smeerwortel, bittere veldkers, look-zonder-look, fluitenkruid, bitterzoet en holpijp in de greppels.

Weelderige wilgenbossen
Door het verdwijnen van de griendcultuur veranderden hakstruiken in bomen en hakgrienden geleidelijk in weelderige wilgenbossen. Typisch voor De Biesbosch zijn die schots en scheef staande bomen. De horizon van De Biesbosch is daardoor zo’n 25 tot 30 meter ‘hoger’ komen te liggen. De eens zo massaal groeiende brandnetels worden nu plaatselijk volledig verdrongen door de reuzenbalsemien: een kruidachtige plant met roze en witte bloemen die wel 2.5 meter hoog wordt. Aan de randen van de wilgenbossen groeien soorten zoals berenklauw, grote klis, moeraskruiskruid, rivierkruiskruid en grote kattenstaart. Stuk voor stuk prachtige planten met kleurrijke bloemen. Niet geschikt om te snijden of hakken, maar des te meer om van te genieten tijdens je wandel-, fiets- of boottocht door De Biesbosch!

Nationaal Park

De Hollandse Biesbosch is een natuurgebied tussen de rivieren de Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede en maakt samen met de Brabantse Biesbosch deel uit van het Nationaal Park De Biesbosch.

Nationale Parken in Nederland
In Nederland is het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor het behoud, de ontwikkeling en bevordering van natuur, landschap en educatie. Vanaf 1980 is daarom een stelsel van twintig Nationale Parken opgericht: het gaat om belangrijke natuurgebieden met een hoge natuurkwaliteit. In 2013 besloot de rijksoverheid de landelijke verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken te delegeren aan provinciale overheden. Met die beslissing verloor Nationaal Park De Biesbosch maar liefst € 500.000 aan subsidie van de rijksoverheid. Daarnaast wordt er ook door gemeenten en natuurorganisaties bezuinigd. De Biesbosch ontwikkelt daarom zelf verdienmodellen om bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen te financieren.

Beleef en Geef De Biesboschfonds
In 2013 werd door drie Biesbosch-ondernemers het Beleef en Geef Biesbosch Fonds opgericht. Met vrijwillige bijdragen van gasten zamelen ze geld in om recreatieve voorzieningen in De Biesbosch in stand te houden. Inmiddels zijn meer dan 30 recreatieve bedrijven in De Biesbosch aangesloten.

Geef voor een beleefbare Biesbosch!
De middelen die Staatsbosbeheer en het Parkschap NP De Biesbosch ontvangen, zijn niet genoeg om de recreatieve voorzieningen voor de bezoekers goed te onderhouden. Ondernemers rondom de Biesbosch hebben daarom de handen ineen geslagen en het Beleef en Geef de Biesbosch fonds opgericht. Een fonds dat rechtstreeks ten goede komt aan projecten die voor gasten van het Nationaal Park van belang zijn. Bezoekers die de prachtige natuur van de Biesbosch beleefd hebben, wordt een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd voor het fonds. Deelnemers bepalen zelf voor welk project ze geld inzamelen en op welke manier ze dat doen.

Voorbeelden
In 2017 werden in de Biesbosch 6 bankjes geplaatst langs populaire wandelpaden en werden de strandjes van de Aakvlaai grondig schoongemaakt. In de jaren daarvoor zijn onder meer 3 kanoroutes bewegwijzerd en kreeg ‘Samen de Natuur in’, een natuurclub voor mensen met een verstandelijke beperking, een gift uit het fonds.

Initiatiefnemers

De drie initiatiefnemers van het fonds zijn Biesbosch-gastheren Stayokay Dordrecht, Natuurpoort Vissershang (Hank) en Van den Diepstraten Botenverhuur (Drimmelen). Ze namen in 2012 op uitnodiging van Parkschap deel aan een internationale excursie naar het Lake District, waar ze al een aantal jaren met eenzelfde ‘visitor payback scheme’ werken. Het fonds kwam tot stand mede dankzij Europese subsidie uit het het project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Park).