ARTIKEL 1
Bij de aanvang van de huurperiode zal verhuurder het verhuurde aan huurder leveren. Het zal in goede staat verkeren; het zal tot het gebruik waarvoor het bestemd is kunnen dienen. Huurder dient voor vertrek altijd te controleren of inventaris compleet is.

ARTIKEL 2
Huurder zal het gehuurde als een goede huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming gebruiken. Huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Huurder zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel, noch gedeeltelijk.

ARTIKEL 3
Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde op de overeengekomen tijd en plaats aan verhuurder overdragen in dezelfde staat waarin hij het ontvangen heeft.

ARTIKEL 4
Voor het beschadigen of breken van een roeispaan/peddel zal u € 70,- in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5
Tenzij sprake is van schade of verlies als bedoeld in ARTIKEL 6, zijn de kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken voor rekening van verhuurder. Huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties altijd toestemming nodig van de verhuurder. Door verhuurder toegestemde reparaties zal verhuurder terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overlegd.

ARTIKEL 6
Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde voor zover niet gedekt doorverzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft, onverminderd het bepaalde in ARTIKEL 5, tenzij huurder kan aantonen dat schade en verlies niet door hem of één
van zijn medeopvarenden is veroorzaakt. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privégoederen.

ARTIKEL 7
Huurder zal elk feit waaruit schade voortvloeit, dat de verzekeraar mogelijkerwijs moet weten, onmiddellijk aan verhuurder meedelen. Huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder.

ARTIKEL 8
Huurder kan, indien de verhuurder zijn verplichtingen t.g.v. dit contract niet nakomt, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen; verhuurder zal dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.

ARTIKEL 9
Huurder is in gebreke gebleven als hij de huur niet op de vervaldata voldaan heeft of zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en/of schadevergoeding vorderen kan de verhuurder zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk tot zich nemen.

ARTIKEL 10
Indien het gehuurde later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats is teruggebracht zal de verhuurder schadevergoeding vorderen.

ARTIKEL 11

De verhuurder heeft als eigenaar ten alle tijde het recht, zonder opgaaf van redenen het huurcontract eenzijdig te ontbinden.

ARTIKEL 12
Het meenemen of gebruik van overmatig alcohol is niet toegestaan.

ARTIKEL 13
Maximaal aantal personen in een vaartuig: roeiboot en waterfiets (4 personen) / motorboot (5 personen) / motorsloep (7 personen)

ARTIKEL 14
De minimum leeftijd van huurder is 18 jaar, met uitzondering van de sloepen hierbij is de minimum leeftijd 21 jaar. Legitimatie door middel van een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of bromfietsrijbewijs(cat. AM)

ARTIKEL 15
Kosten die direct verband houden met het gebruik van het gehuurde zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden zijn voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 16
Indien het gehuurde door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het gehuurde in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond.

ARTIKEL 17
Het is de huurder niet toegestaan met het gehuurde deel te nemen aan wedstrijden en andere vaartuigen te slepen.

ARTIKEL 18
Het is niet toegestaan om in het gehuurde voedsel of dranken te bereiden middels een warmtebron.

ARTIKEL 19
Bij terugkomst in de jachthaven Vissershang dient het gehuurde bezemschoon te worden ingeleverd, indien het gehuurde vuil wordt ingeleverd wordt hier € 50,- voor in rekening gebracht.

ARTIKEL 20
Bij het boeken/huren van objecten dient borg te worden betaald. Na inlevering en controle van het object krijgt u de borg retour.
Wij rekenen borg bij : Sloepen € 250,00 | Motorboten € 100,- | Waterfietsen € 50,00. De borg wordt niet verrekend met de huurprijs.

ARTIKEL 21
Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.